Rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1)    Administratorem danych osobowych jest ....................................
2)    MOSIR wyznaczył do Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez ..............................., adres e-mail: ................................... w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań wynikających ze statutu ..................... zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ..............................na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ................................. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.)
7)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a)    ...............................................,
b)   organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych,
c)    podmioty świadczące na rzecz ..................................... usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy.
9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ................................ w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez ............................. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.